More Website Templates @ Templates.com!

PRZEGLADY OKRESOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Prawo budowlane nakłada na zarządcę lub właściciela obiektu m.in. obowiązek przeprowadzania okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

  • JAK CZĘSTO?Przegląd instalacji elektroenergetycznych w budynkach wielorodzinnych przeprowadza się co najmniej raz na 5 lat.
  • JAKI ZAKRES?Przegląd instalacji powinien obejmować jej oględziny, pomiary i próby eksploatacyjne (pomiary skuteczności przeciwporażeniowej), sprawdzenie ciągłości przewodów ochrony przeciwporażeniowej. Podczas przeprowadzania oględzin należy w szczególności sprawdzić stan widocznych cześci przewodów, izolatorów, ich zamocowanie, stan dławików w miejscu wprowadzenie przewodów do skrzynek przyłączeniowych, odbiorników energii elektrycznej i osprzętu a także stan osłon przed mechanicznymi uszkodzeniami przewodów, stan ochrony przeciwporażeniowej, gotowość ruchową urządzeń zabezpieczających, automatyki, sterowania a także stan napisów informacyjnych i ostrzegawczych oraz oznaczeń i ich zgodność z dokumentacją techniczną.
  • UPRAWNIENIAKontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych. Sa to kwalifikacje typu D wymagane na stanowisku dozoru. Sprawdzenia spełnienia wymagań kwalifikacyjnych dokonuje się co 5 lat.
  • ODPOWIEDZIALNOŚĆOdpowiedzialność za przeglądy okresowe instalacji zarówno w nieruchomości wspólnej, jak i w prywatnych lokalach spoczywa na wspólnocie – ponieważ art. . 62 ustawy Prawo budowlane, który nakłada na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowiązek dokonywania okresowych kontroli obiektu budowlanego.
  • Styczeń 15, 2013Przegląd 5-letni budynków mieszkalnych przy ul kondratowicza na osiedlu Bródno w Warszawie
  • Marzec 31, 2010Przegląd 5-letni budynków mieszkalnych dla RSM Praga na osiedlu Bródno w Warszawie
  • Styczeń 22, 2011Pomiary po odbiorowe lokali usługowych na osiedlu Zielony Żoliborz
  • Sierpień 14, 2013Przegląd pięcioletni budynków na osiedlu Marymont na Warszawskich Bielanach
Usługi elektryczne | Naprawy instalacji elektrycznych | Pogotowie elektryczne Elektryk Warszawa Targówek Bródno Zacisze Praga Północ
Elektryk | Instalacje elektryczne | Usuwanie awarii elektrycznych Elektryk Warszawa Białołęka Tarchomin Marki Ząbki Bielany Żoliborz