More Website Templates @ Templates.com!

ODBIOR INSTALACJI

Wszystkie instalacje domowe, które zostaną wykonane przed oddaniem do eksploatacji, powinny przejść szczegółową kontrolę. W przypadku instalacji gazowych, elektrycznych i kominowych, szczegółowy zakres badania jest regulowany przez przepisy. Wymaga tego Prawo budowlane, w myśl którego właściciel budynku powinien przynajmniej raz na pięć lat skontrolować stan techniczny budynku.

Oferta

  • Odbiór instalacji elektrycznejUrządzenia elektryczne muszą zapewniać bezpieczeństwo wszystkim domownikom. W czasie odbioru instalacji bada się skuteczność ochrony przewodów przed zwarciem, skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, rezystencję izolacji i wyłączniki różnicowo prądowe. Po przeprowadzeniu wszelkich pomiarów uprawniony elektryk wystawia protokół, który należy przedstawić w zakładzie energetycznym w chwili podpisywania stałej umowy na dostawę energii elektrycznej.
  • Odbiór instalacji gazowejOdbiór instalacji gazowej jest możliwy dopiero po wykonaniu głównej próby szczelności. Przeprowadza się ją po wykonaniu nowej instalacji, każdej przebudowie lub remoncie oraz wyłączeniu z użytku na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Próbę przeprowadza się odrębnie przed gazomierzami oraz dla pozostałej części instalacji. Manometr, użyty do wykonania próby, powinien spełniać wymogi klasy 0,6 i mieć świadectwo legalizacji. Ciśnienie w czasie próby powinno wynosić 0,05 MPa, a dla instalacji, która znajduje się w całości lub w części w budynku mieszkalnym 0,1 Mpa. Wynik jest pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut nie nastąpi spadek ciśnienia. Próba kończy się sporządzeniem protokołu, który podpisuje wykonawca instalacji gazowej i właściciel nieruchomości, w której znajduje się badana instalacja. Jeżeli w ciągu 6 miesięcy od badania instalacja nie zostanie napełniona gazem, to próbę należy powtórzyć. Badanie stanu technicznego instalacji gazowej jest prowadzone łącznie ze sprawdzeniem stanu wentylacji i kanałów kominowych.
  • Odbiór wentylacji i kominówInstalację kominową i wentylacyjną bada się za pomocą specjalistycznego sprzętu. Wewnętrzną powierzchnię kominów sprawdza się inspekcyjną kamerą kominową. Wielkość ciągu w kominach i kanałach wentylacyjnych jest określana za pomocą anemometru skrzydełkowego. Szczelność przewodów kominowych bada się za pomocą nowoczesnej aparatury lub wykorzystuje się do tego celu świecę dymną. Inspekcja kominów i wentylacji kończy się wydaniem zaświadczenia o wynikach kontroli. Regularne kontrolowanie przewodów kominowych i kanałów wentylacyjnych zabezpiecza przed ryzykiem zaczadzenia.
  • Odbiór instalacji wod-kan i coW czasie wykonywania instalacji częściowy odbiór techniczny przeprowadza się przed zakryciem przewodów ukrytych w bruzdach oraz wszędzie tam, gdzie zakrycie rur uniemożliwi skuteczne przeprowadzenie odbioru końcowego. Sprawdza się wówczas szczegółowo wykonanie i zgodność instalacji z projektem. Do odbioru końcowego potrzebne są protokoły z wcześniejszych odbiorów częściowych. Szczególnie ważne są kontrole instalacji prowadzonych w wylewkach oraz ogrzewania podłogowego, które jest przykrywane wylewką i posadzką. W przypadku instalacji wodnej i ciepłowniczej bada się jej szczelność poprzez wtłoczenie powietrza o wysokim ciśnieniu, a następnie napełnia się ją wodą. Wcześniej sprawdzane jest oznaczenie elementów i zabezpieczenie obiegu wody gorącej przed przekroczeniem maksymalnego progu ciśnienia. Wykonanie próby szczelności potwierdza się protokołem lub wpisem do dziennika. Badaniu poddawana jest również głośność pracy rur i zabezpieczenia instalacji przed przepływami zwrotnymi. Sprawdza się pompy obiegowe, cyrkulacyjne, armaturę regulacyjną i odcinającą. Tuż przed oddaniem instalacji do użytku wykonuje się jej płukanie oraz w uzasadnionych przypadkach dezynfekcję przy pomocy roztworu chlorku wapnia lub chloroaminy.
  • Luty 15, 2017Przegląd 5-letni budynków mieszkalnych przy ul Przy Agorze na osiedlu Bielany w Warszawie
  • Kwiecień 30, 2017Przegląd 5-letni budynków mieszkalnych dla RSM Praga na osiedlu Targówek w Warszawie
  • Styczeń 3, 2017Odbiory instalacji dla najemcy w budynku biurowym Q22 przy ul Grzybowskiej w Warszawie
  • Grudzień, 2016Przegląd pięcioletni budynków na osiedlu Marymont na Warszawskich Bielanach
Usługi elektryczne | Naprawy instalacji elektrycznych | Pogotowie elektryczne Elektryk Warszawa Targówek Bródno Zacisze Praga Północ
Elektryk | Instalacje elektryczne | Usuwanie awarii elektrycznych Elektryk Warszawa Białołęka Tarchomin Marki Ząbki Bielany Żoliborz